Site icon Dag Rune Flaaten

Claims won / Sakene vi vant

Through our claims management, more than 1.500 persons and businesses have received between MNOK 500 and BNOK 1 in compensations.

Gjennom vår klagehjelp, har mer enn 1.500 forbrukere og bedrifter fått utbetalt mellom 500 millioner og 1 milliard kroner i kompensasjoner.

DNB

From 2014 to 2016, we ensured that almost 1,500 customers received more than NOK 400 million from Norway’s largest bank, DNB, after failed investments in the fund DnB NOR Eiendomsinvest. Dagens Næringsliv published an article about the case on 31.01.2015: “DNB pays up after fund fiasco”.

Fra 2014 til 2016, sørget vi for at nærmere 1.500 kunder fikk tilbake mer enn 400 millioner kroner fra noreges største bank, DNB, etter feilslåtte investeringer i fondet DnB NOR Eiendomsinvest. Dagens Næringsliv publiserte en artikkel om saken den 31.01.2015: “DNB punger ut etter fondsfiasko”.

We won over 97% of our claims and on average our customers were compensated with more than 70% of their invested capital. Those who didn’t use our service, lost more than 70%.

Vi vant over 97% av sakene våre og kundene fikk i snitt tilbake mer enn 70% av investeringen. De som ikke benyttet seg av tjenesten vår, tapte mer enn 70%.

Tesla

In 2017, we addressed Tesla’s erroneous marketing of the top model Tesla Model S P85D. They stated it had 700 horsepower, but tests showed it had “only” 462 – a stunning 30% less! About 1,500 of these cars were sold in Norway. On 30.05.2018, Dagens Næringsliv published the article “Jens Ulltveit-Moe has reached a settlement in a lawsuit against Tesla”.

I 2017 tok vi tak i Teslas feilaktige markedsføring av toppmodellen Tesla Model S P85D. De påstod at den hadde 700 hestekrefter, men tester viste at den “bare” hadde 462 – vanvittige 30% mindre! Rundt 1.500 av disse bilene var solgt i Norge. 30.05.2018 publiserte Dagens Næringsliv artikkelen «Jens Ulltveit-Moe har inngått forlik i søksmål mot Tesla».

All our customers were compensated, while those who didn’t demand a compensation, were left with nothing.

Alle kundene våre ble kompensert, mens de som ikke krevde en erstatning, satt igjen med ingenting.

Nordic Securities

In 2017, we addressed the Norwegian brokerage house Nordic Securities. They had sold their customers shares in their own parent company; Nordic Group, and that at fantasy prices. Dagens Næringsliv published the following article 12.02.2019: “A settlement is reached in a mass lawsuit against Nordic Securities”.

I 2017 tok vi tak i det norske meglerhuset Nordic Securities. De hadde solgt kundene sine aksjer i sitt eget morselskap; Nordic Group, og det til fantasipriser. Dagens Næringsliv publiserte følgende artikkel 12.02.2019: “Inngår forlik i massesøksmål mot Nordic Securities”.

There were just over 200 shareholders in Nordic Group when we addressed this matter, and many of them had valid claims.

Det var i overkant av 200 aksjonærer i Nordic Group da vi tok tak i denne saken, og mange av dem hadde gyldige krav.

Quite early in the process, we came into contact with the Norwegian TV channel TV2. They also showed interest in what the brokerage house had been doing and on 17.02.2017 they visited us and made a news story about our work.

Ganske tidlig i prosessen med Nordic Securities-saken, kom vi i kontakt med TV2. Også de viste interesse for hva meglerhuset hadde bedrevet og 17.02.2017 besøkte de oss og laget en reportasje om arbeidet vårt.

The development of the service / Utviklingen av tjenesten

In the early years, the claims management were run through the company Klagehjelp, which at its peak had over 50 employees, in addition to lawyers, investigators, accountants and other external resources. It all started with an idea, and I ended up building Norway’s first claims management company. Later, claims management has been offered through specialized projects and companies, where everything is specially designed to achieve the best possible result for each participant. I have gradually also opened up the possibility for investors to get involved, in order to speed up the processes.

De første årene ble klagesakene kjørt gjennom selskapet Klagehjelp, som på det meste hadde over 50 medarbeidere, i tillegg til advokater, etterforskere, regnskapsfolk og andre eksterne ressurser. Det hele startet med en idé og det endte med at jeg bygget opp norges første klageselskap. Senere har klagehjelp blitt tilbudt gjennom spesialiserte prosjekt og selskap, hvor alt er spesialdesignet for å oppnå et best mulig resultat for hver enkelt deltaker. Jeg har etter hvert også åpnet opp for at investorer kan involvere seg, for å få fortgang i prosessene.

The books / Bøkene

To document the work, I have written several books over the past few years. They are available on Amazon.

For å dokumentere arbeidet, har jeg i løpet at de siste årene skrevet flere bøker. De er tilgjengelige på Amazon.

Exit mobile version