Site icon Dag Rune Flaaten

Ongoing claims / Pågående klagesaker

Here’s a rundown of the ongoing claims I’m involved in.
Her er en oversikt over de pågående klagesakene jeg er involvert i.

Dieselgate

I help Norwegian car owners claim compensation from the Volkswagen Group for being affected by the emissions scandal.

Jeg hjelper norske bileiere med å kreve økonomisk kompensasjon fra Volkswagen-konsernet for at de ble rammet av utslippsskandalen.

Status
EU is putting preassure on Volkswagen to finalize the payment of compensations to affected car owners in Europe, including Norway where nothing has been paid yet. EU expects Volkswagen to pay Norwegian car owners 15% of the new car price – about 4,800 euros per car. Sadly, only those who claim a compensation will receive anything. One can join the claim until all the participants have received their compensation.

EU legger press på Volkswagen for at de skal bli ferdige med utbetaling av kompensasjon til berørte bileiere i resten av Europa, inkludert Norge hvor ingen ting er utbetalt enda. EU forventer at Volkswagen betaler norske bileiere 15% av nybilpris – rundt 48.000 kroner per bil. Dessverre er det kun de som krever erstatning som kommer til å få noe. Man kan melde seg på klagesaken helt frem til samtlige deltakere har mottatt sin kompensasjon.

Dieselgate 2.0

I help Norwegian car owners claim compensation from the alle the other brands cheating with emissions.

Jeg hjelper norske bileiere med å kreve økonomisk kompensasjon fra alle de andre bilmerkene som jukset med utslipp.

Status
I am currently building the group. CLICK HERE to read more about Dieselgate 2.0.

Jeg bygger for tiden gruppen av deltakere. TRYKK HER for å lese mer om Dieselgate 2.0.

Fondsklager

Over a period of several years, Norwegian fund customers paid excessively high fees. I have set up a help page for those who want to reclaim what they have overpaid.

Over en periode på flere år, betalte norske fondskunder altfor høye gebyrer. Jeg har satt opp en hjelpeside for dem som ønsker å kreve tilbake det de har betalt for mye.

Status
The service is freely available to those who wish to make use of it.

Tjenesten er fritt tilgjengelig for de som måtte ønske å benytte seg av den.

TeslaClaims / Teslaklager

All Tesla Model S manufactured in the period 2013-2016 have subsequently had a software update installed, which has decreased the battery capacity and the charging time. As many as 11,000 of these cars were sold in Norway.

Alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016 har senere hatt en programvareoppdatering installert, som har svekket batterikapasiteten og øket ladetiden. Hele 11.000 av disse bilene ble solgt i Norge.

Status
I took over this project in March 2022, and I am now focusing on finalizing this claim.

Jeg overtok dette prosjektet i mars 2022, og fokuserer nå på å få ferdigstilt saken.

TheTrucksCartel / Kartellsaken

Truck manufacturers formed a cartel and performed illegal price fixing for years, making trucks far more expensive for customers. Over 3.5 billion euros in fines, and thousands of businesses around the world are claiming compensation.

Lastebilprodusentene dannet et kartell og hadde et ulovlig prissamarbeid i årevis, noe som gjorde lastebilene langt dyrere for kundene. Over 3,5 milliarder euro i bøter, og tutenvis av bedrifter verden over krever kompensasjon.

Status
We have just opened up for participants and investors.

Vi har nettopp åpnet opp for deltakere og investorer.


If you have suggestions for new claims:
Dersom du har forslag til nye klagesaker:


Exit mobile version