Site icon Dag Rune Flaaten

Claims Management / Klagehjelp

Through our claims management, more than 1.500 persons and businesses have received between MNOK 500 and BNOK 1 in compensations.

Gjennom vår klagehjelp, har mer enn 1.500 forbrukere og bedrifter fått utbetalt mellom 500 millioner og 1 milliard kroner i kompensasjoner.

For ongoing claims, both investors and new participants can get involved.
For pågående klagesaker, kan både investorer og nye deltakere involvere seg.

Ongoing claims / Pågående saker

We are engaged in several ongoing claims, ranging from the emissions scandal of the Volkswagen Group, also called Dieselgate, to Tesla and a software update they installed in cars to reduce the capacity of the battery, to The Trucks Cartel, where several truck manufacturers created a cartel and conducted illegal price fixing for years and years.

Vi er engasjert i en rekke pågående saker, som strekker seg fra utslippsskandalen til Volkswagen Gruppen, også kalt Dieselgate, til Tesla og en softwareoppdatering de installerte i bilene for å redusere batterikapasiteten, til Kartellsaken, hvor flere lastebilprodusenter dannet et kartell hvor de i årevis drev med ulovlig prissamarbeid.

Claims won / Sakene vi vant

Our biggest win, until now, was the claim agains DNB and the property fund DnB NOR Eiendomsinvest. Another big claim, was Tesla and their Tesla Model S P85D. Nordic Securities, the broker house, also had to pay up. We have also won against numerous airlines, due to delays and cancellations.

Vår største seier hittil, var klagesaken mot DNB og eiendomsfondet DnB NOR Eiendomsinvest. En annen stor sak, var saken mot Tesla og deres Tesla Model S P85D. Også melgerhuset Nordic Securities måtte punge ut. Vi har også vunnet over en rekke flyselskap, på grunn av forsinkelser og kanselleringer.

We’ve gotten our money back, thanks to the complaints help we got!
Eternally grateful!!! Thank you so much to you who helped us!
You came as sent from heaven!

A married couple from Hedmark, Norway

Vi har fått igjen pengene våre, takket være klagehjelpen vi fikk!
Evig takknemlige!!! Tusen takk til dere som hjalp oss!
Dere kom som sendt fra himmelen!

Ektepar fra Hedmark

Exit mobile version