Site icon Dag Rune Flaaten

That’s why we have chickens / Derfor har vi høner

Remember when the flu disappeared? Or, remember when the pandemic came? In the past, before 2020, millions of people around the world died every year from the flu. Fortunately, this is over, but now almost as many people die from corona.

How do we know that they die from corona and not from the flu? The symptoms of having corona are that you have flu symptoms. To be sure, you can take a test… a PCR test. You may not have studied what kind of test this really is, but it was not developed to test against corona. A PCR test can test positive for anything. It is determined by how to use it.

During the pandemic, several examples of how people quite randomly get positive and negative test results have come up. Elon Musk made a point of this in November 2020, when on the same day he tested positive twice and negative twice – for corona, using PCR test.

He who created the PCR test, was clear that it could not be used in a pandemic, but he died a couple of months before it was decided that it was precisely this test that they should use all over the world, to test against the deadly corona. Goats, water and Coca Cola have since tested positive for Covid-19, but that doesn’t really have much to do with anything.

For example, we are now using the PCR test to find out if there is bird flu on the move. And yes, it is actually a big problem, and farmers around the world now have to slaughter millions of hens.

When the lockdowns came, because people could get corona and thus infect people in so-called hazard groups, it quickly became clear that this was going to have enormous consequences – including economic and food crisis. There was no focus on this in the media, only that one had to be loyal and get vaccinated. In some parts of the world, you were banned from work if you weren’t vaccinated.

Both the economic crisis and the food crisis are all over us, but it is Russia’s fault. The fact that the production of goods and services around the world was put out of action almost two and a half years ago, the fact that farmers have to slaughter their animals – this has no bearing. No, Russia is to blame for everything. All inflation worldwide can now be blamed on Russia.

The exchanges continue to tick upwards and money is printed at a furious rate, but most of the newly printed money go straight to the stock exchanges. The owners are the ones who were already the richest among us, so the differences between poor and rich continue to increase. Most people are already stressed about rising prices for electricity, gas and fuel, but food prices are also rising.

All those who were good citizens and walked around wearing masks – even when they were strolling around all on their own, or sitting alone in the car – all of these, that’s at least my impression, are now very supportive of Ukraine, and they don’t have a high opinion of Russia.

Those who thought that the pandemic, the mass vaccination and the mask hysteria – those who thought that this was crazy and had little to do with reason – they are now just as distanced from blame-sharing in the ongoing war. The Russia/Ukraine war, that is. There are several ongoing wars, but it’s this war that gets the media attention – the same media that bombarded us with news of how dangerous the pandemic was, and how important it was to get vaccinated. Those who are slightly distanced from these things, they tend to focus more on how best to deal with upcoming food shortages and generally higher prices.

Not many people think about these things yet, but that’s why we have chickens.

And, yes, this is why I think everyone should get started with cryptocurrency as well, for example by using CryptoInvest: https://www.cryptoinvest.pt


Husker du da influensaen forsvant? Eller, husker du da pandemien kom? Før i tiden, før 2020, så døde det hvert år millioner av mennesker verden over – av influensa. Dette er det heldigvis slutt på, men nå er det nesten like mange som dør av korona.

Hvordan kan vi vite at de dør av korona og ikke av influensa? Kjennetegnene på at du har korona, er at du har influensa-symptomer. For å være sikker, kan du ta en test … en PCR-test. Det er ikke sikkert du har studert hva for en test dette egentlig er, men den ble altså ikke utviklet for å teste mot korona. En PCR-test kan teste positivt for hva som helst. Det bestemmes av hvordan man bruker den.

Gjennom pandemien har det kommet opp flere eksempler på hvordan folk får positive og negative testresultater temmelig tilfeldig. Elon Musk gjorde et poeng av dette i november 2020, da han samme dag testet positivt to ganger og negativt to ganger – for korona, ved hjelp av PCR-test.

Han som laget PCR-testen, var klar på at den ikke kunne brukes i en pandemi, men han døde et par måneder før det ble bestemt at det var nettopp denne testen de skulle bruke verden over, for å teste mot livsfarlige korona. Både geiter, vann og Coca Cola har siden testet positivt for Covid-19, men det har vel egentlig ikke så mye med noe som helst å gjøre.

Nå er man for eksempel begynt å bruke PCR-testen for å finne ut om det er fugleinfluensa på ferde. Og ja, det er faktisk et stort problem og bønder verden over er nå nødt til å slakte millioner av høner.

Da nedstengningene kom, fordi folk kunne få korona og dermed smitte folk i såkalte faregrupper, ble det raskt klart at dette kom til å få enorme følger – blant annet økonomisk krise og matkrise. Dette var det ikke fokus på i mediene, bare at man måtte være lojal og vaksinere seg. Enkelte steder i verden ble man utestengt fra arbeidslivet om man ikke vaksinerte seg.

Både økonomisk krise og matkrise siger inn over oss, men det er Russland sin feil. Det at produksjon av varer og tjenester verden over ble satt ut av spill for snart to og et halvt år siden, det at bønder må slakte unna for harde livet – dette har ingen betydning. Nei, det er Russland som er årsaken til alt. Alle prisstigninger verden over, kan nå skyldes på Russland.

Børsene fortsetter å tikke oppover og det trykkes penger i en rasende fart, men mesteparten av disse går rett på børs. Eierne er de som allerede var rikest, så forskjellene på fattig og rik fortsetter å øke. Folk flest er allerede stresset over økende priser på strøm, gass og drivstoff, men matprisene øker også.

Alle de som var flinke og gikk rundt med masker – selv når de ruslet rundt helt på egenhånd, eller satt alene i bilen – alle disse, det er i alle fall mitt inntrykk, er nå veldig støttende overfor Ukraina, og de har temmelig lite til overs for Russland.

De som tenkte at pandemien, massevaksineringen og maskehysteriet – de som tenkte at dette gikk over alle støvleskaft og hadde lite med fornuft å gjøre – de er nå like distansert i forhold til skylddeling i den pågående krigen. Ja, Russland/Ukraina-krigen. Det er jo mange pågående kriger, men det er denne krigen det skrives om i mediene – de samme mediene som kjørte på med nyheter om hvor farlig pandemien var, og hvor viktig det var å vaksinere seg. De som er litt distansert i forhold til disse tingene, de fokuserer gjerne mer på hvordan de best kan forholde seg til kommende matmangel og generelt høyere priser.

Det er vel ikke så mange som tenker på dette om dagen, men altså, derfor har vi høner.

Ja, og derfor synes jeg at alle burde kommet seg i gang med kryptovaluta også, for eksempel ved hjelp av CryptoInvest: https://www.cryptoinvest.pt

Exit mobile version